Cytco CRM نسخه پشتیبانی

افزایش آنی سطح ارائه خدمات

مدیریت پروژه ها، تضمین سطح ارائه خدمات SLA، پایگاه دانش، پورتال مشتریان و گردش کارهای انعطاف پذیر از مهم ترین امکانات این نسخه می باشند.