شرکت مارگون ارتباط (تجهیزات و خدمات در مخابرات و شبکه)

شرکت مارگون ارتباط (تجهیزات و خدمات در مخابرات و شبکه)

شرکت مارگون ارتباط، به عنوان شرکتی پیشرو و دارای بیش از ۲۰ سال سابقه در ارائه تجهیزات و خدمات در زمینه مخابرات و شبکه است. پس از کسب تجربیات متعدد حوزه سرمایه گذاری و شناخت فضای کسب و کار صنعت ساختمان و بررسی تجربیات اجرایی دیگر شرکت ها در حوزه تأمین مصالح، تاین شمجدداً فعالیت های خود را در قالبیمتفاوت آغاز گردد.

مارگون