سیستم ارتباط تلفنی

امکان برقراری ارتباط تلفنی با مخاطبین از طریق Click to Dial در VtigerCRM و امکان مشاهده ی گزارشات از تماس های رد و بدل شده بین اپراتورها و مخاطبین