سطح دسترسی

امکان تعریف نقش ها و پروفایل های گوناگون با سطوح دسترسی مختلف و مرتبط کردن رول های مختلف به یک پروفایل خاص و کاربران مختلف و انعطاف پذیری بسیار بالا برای سطوح دسترسی مختلف.