توانایی برقراری ارتباط با سایر برنامه های مرتبط با زمینه های کاری فروشگاه الکترونیکی مانند magento، سیستم های مدیریت انبار، سیتم های ارتباطی(موبایل و …) و سیستم های مدیریت محتوا مانند joomla …