مدیریت فروش

  • کارکردهای اصلی نرم افزار
  • مدیریت اسناد، مستندات فروش و تجزیه و تحلیل فروش ها
  • جمع آوری و مستندسازی داده های آماری مشتریان، پرسنل، نمایندگان فروش و تامین کنندگان
  • ایجاد پروفایل های اختصاصی برای مشتریان ، پرسنل، نمایندگان فروش و تامین کنندگان
  • امکان ارسال اطلاعات از طریق sms به خریداران