مدیریت انبارداری

Cytco CRM  با تامین مدیریت چرخه کامل فروش و یکپارچه سازی عملکرد های مدیریت بازاریابی، مانند محصولات، کتابچه های قیمت، فروشندگان، قیمت های پیشنهادی فروش، دستورات خرید و فاکتورها توسط ماژول های CRM، از جمله مشتریان بالقوه، مخاطبین و فرصت ها ، فراتر از مرزهای CRM سنتی پیش می رود. با استفاده از Cytco CRM می توانید به سادگی به سازگاری میان فعالیت های پیش از خرید و پس از خرید در یک application دست یابید.

ماژول های کلیدی این نرم افزار عبارتند از:

مدیریت محصولات
-قیمت های پیشنهادی فروش
-مدیریت سفارشات
-فاکتورها

مدیریت محصولات
-مدیریت محصولات در سطح سازمان
-وارد کردن جزئیات محصول از برنامه های کاربردی دیگر
-ایجاد فیلدهای محصول سفارشی مطابق با نیازمندی های سازمان شما
-آپلود کردن عکس های محصول برای شناسایی آسان
-ایجاد کتاب های قیمت مطابق با بخش مشتری و محصولات وابسته با استفاده از کتاب قیمت
-تهیه محصولات از لیست فروشندگان انتخابی

قیمت پیشنهادی فروش
-بررسی قیمت های تصفیه نشده از لیست قیمت ها
-انتخاب قیمت های متفاوت برای محصول یکسان مطابق با بخش مشتری
-تهیه دستور خرید یا فاکتور با یک کلیک از قیمت های خرید
-نمایش قیمت های مرتبط با مخاطبین زیر لیست مربوطه
-سفارشی کردن فیلد های قیمت های خرید مطابق با نیازمندی های سازمان شما

مدیریت سفارش
-بدست آوردن محصولات از بهترین لیست موجود فروشندگان/تولیدکنندگان/نمایندگان فروش در vtiger CRM
-تهیه فاکتور از دستور خرید با یک کلیک هنگام تایید آن

فاکتورها
-پیگیری فاکتورهای تصفیه نشده از لیست فاکتورها
-سفارشی سازی فیلد های فاکتور مطابق با نیازمندی های سازمان شما
-جلوگیری از دوباره کاری توسط نمایش پویای آدرس های صدور صورت حساب و حمل و نقل مشتری تا زمان ایجاد فاکتورها