اتوماسیون خودکار فروش

اتوماسیون خودکار فروش، یک کاربرد مهم CRM است که عملکرد تیم فروش شما را بهبود می بخشد. اتوماسیون فروش، شامل فعالیت های اساسی است که توسط افراد فروش شما مورد نیاز است. از جمله این فعالیت ها عبارتند از: مدیریت مشتریان بالقوه، مدیریت فرصت ها، مدیریت مخاطبین، مدیریت فروش، پیش بینی فروش ها، تجزیه و تحلیل فروش ها و غیره…

ماژول های کلیدی

Cytco CRM تعدادی از جنبه های مختلف اتوماسیون خودکار فروش را پشتیبانی می کند.

-مدیریت مشتریان بالقوه
-مدیریت فرصت ها و موقعیت ها
-مدیریت مخاطبین
-مدیریت فعالیت ها و زمان انجام آن ها(تقویم)
-داشبوردها و گزارش ها

 

مدیریت مشتریان بالقوه
مشتریان بالقوه فروش، یک منبع اساسی برای فروش  هستند و Cytco CRM بازه کاملی از عملکردهای مدیریت مشتریان بالقوه را به تیم فروش ارائه می دهد.

-مدیریت مشتریان بالقوه از ظهور آنها تا تبدیل آنها به فرصت های مناسب
-گرفتن مشتریان بالقوه مستقیما از وب سایت شما و انتقال آنها به Cytco CRM
-وارد کردن مشتریان بالقوه از منابع خارجی، مانند سمینارها، سایت های دانلود، ایمیل مستقیم و انواع دیگر تبلیغات
-اضافه کردن چندین محصول به مشتریان بالقوه
-تبدیل کردن مشتریان بالقوه به فرصت های فروش و مخاطبین با تنها یک کلیک

مدیریت فرصت ها
مدیریت فرصت یک عملکرد مهم دیگر برای بخش فروش است که توسط Cytco CRM پوشش داده می شود. Cytco CRM شامل ویژگی زیر برای مدیریت فرصت ها می باشد:

پیگیری و بررسی پیوسته ی فرصت های فروش در یک چرخه فروش

مدیریت مخاطبین
-ایجاد قیمت پیشنهادی، دستورات خرید و فاکتورها برای مخاطبین
-بررسی تاریخچه خرید مشتریان و تحلیل موقعیت ها برای فروش بیشتر و قطع فروش

مدیریت فعالیت ها و زمان انجام آنها
-اضافه کردن تمام ایمیل های مهم مرتبط با مشتری به Cytco CRM برای مراجعات فوری در آینده
-ذخیره کردن تمام جزئیات ملاقات های مشتریان و تماس ها در یک تقویم مستقیم
-مدیریت کردن کارهای روزانه ی کاربران Cytco CRM برای داشتن یک فرآیند فروش آسان

داشبوردها و گزارش ها
-گزارش های از پیش ساخته شده برای اتوماسیون خودکار فروش
-تجزیه و تحلیل پایپلاین فروش در هر مرحله
-تجزیه و تحلیل پایپلاین فروش ماهانه