قابلیت های نرم افزار سیتکو CRM

بخش های مختلف نرم افزار سیتکو CRM در این فلوچارت مشخص شده اند. دسترسی کامل به اطلاعات هر بخش مختص کاربران سیتکو CRM است.